บทความที่ได้รับความนิยม

วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

Focus charting

การบันทึกทางการพยาบาลแบบ Focus charting


การเขียนบันทึกทางการพยาบาล 
(Focus Charting)
อ้างอิงจาก เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ
โดย ดร.ยุวดี เกตสัมพันธ์
 หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพการพยาบาล
โรงพยาบาลศิริราช
ความหมายของบันทึกทางการพยาบาล
-          เป็นข้อมูลที่พยาบาลบันทึกถึงผู้ป่วยเฉพาะรายหรือกลุ่มผู้ป่วยที่ให้การดูแล
-          เมื่อให้การดูแลผู้ป่วยเฉพาะราย(อาจรวมถึงครอบครัว) บันทึกของพยาบาลแสดงให้เห็นถึงภาพที่ชัดเจนของพยาบาลที่ได้ดำเนินการและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วย
-          เมื่อให้การดูแลผู้ป่วยเป็นกลุ่ม(เช่น การให้ความรู้เป็นกลุ่ม โครงการสร้างเสริมสุขภาพ) บันทึกแสดงการบริการที่ได้จัดให้หรือสังเกตภาพรวม คล้ายกับบันทึกผู้ป่วยเฉพาะราย ซึ่งสะท้อนข้อมูลการประเมินความต้องการ การวางแผนกิจกรรมหรือการปฏิบัติที่ให้ และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับกลุ่มผู้ให้บริการ